TEKSTOVI IZ ZOOLOGIJE

U ovom delu prezentacije se daje pregled online predavanja koja za temu imaju zoološke pojmove. Na svom YouTube kanalu je objavio pet online predavanja iz ove biološke nauke. Takođe, dati su linkovi do tekstova koji se bave zoološkim temama.

Razdeo Gnathostomulida obuhvata oko 100 vrsta, svrstanih u dva reda, koje naseljavaju mora. Žive u pesku ili mulju gde je količina sumporvodonika i drugih sulfida povećana. Oni su gusto zbijeni u morskom pesku u kome nema kiseonika. Neki od njih zahtevaju anaerobnu respiraciju. Mnoge do sada opisane vrste su kosmopoliti. Do sada je u Pacifiku pronađeno samo šest vrsta iz tri roda, pa se pretpostavlja da će uskoro biti opisano još mnoštvo novih vrsta. Gnathostomulida...

Predstavnici reda Ricinulei su najređi pripadnici paukolikih zglavkara. Naime, za više od 130 godina od njihovog pronalaska pronađeno je svega 50 primeraka od poznatih 20 vrsta. Od 1960. godine počelo se sa intenzivnijim istraživanjima ove grupe zglavkara, pa je do 2007. godine ukupno opisano 60 vrsta. Međutim, i danas se veoma malo zna o njihovom ponašanju u prirodi jer obično su teško uočljivi i retki. Ricinulei...

Klasa primarno beskrilnih insekata obuhvata oko 4500 vrsta grupisanih u okviru četiri reda. U literaturi se sreću dva naziva za ovu klasu insekata: Apterygota (sastavljen od dve grčke reči - a što znači ne i pteros što znači krilo) i Ametabola. U ovu klasu insekata su uvršteni uglavnom sitni organizmi koji nemaju krila. Beskrilni insekti...


Red Protura ili Myrientomata je jedan od četiri reda podklase beskrilni insekti i obuhvata sitne primarno beskrilne insekte čija veličina retko prelazi 2 mm u dužinu. Najsitnije vrste su duge oko 0,5 mm. Težina njihovog tela se kreće od 50 do 200 mikrograma. Ime protura potiče od grčkih reči protos (prvi) i oura (rep). Italijanski naučnik Antonio Sylvestris ih je prvi otkrio u stelji 1907. godine blizu Sirakuze. Protura...

Predstavnici reda Collembola su sitni beskrilni insekti čija veličina se obično kreće od 1 do 5 mm, ali se njihova veličina kreće u znatno većem rasponu – od 0,12 do 17 mm. Prisustvo antena i odsustvo ceraka razlikuje ih od drugih entognatnih insekata – redova Protura i Diplura. Do danas je opisano oko 7500 vrsta. Collembola...

Red Diplura je jedan od tri reda grupisanih u grupu Entognatha. Ova grupa primitivnih insekata ima zajedničkog pretka sa ostalim insektima, stoga što se veoma rano odvojila od osnovne evolutivne linije i utabala sopstveni evolutivni put. Filogenetske veze između predstavnika Entognatha nisu do kraja razrešene, ali novije studije pokazuju da je ovo polifilogenetska klada. Od svih ostalih predstavnika grupe Entognatha vrste iz reda Diplura se razlikuju po dva izraštaja na kraju abdomena. Diplura...

Red bogomoljki (Mantodea) predstavljen je krupnim, izduženim, kopnenim insektima, često neobičnog izgleda, zelene, žućkasto sive boje ili ređe živih boja i oblika koji podsećaju na neki cvet ili list. Prema proceni entomologa, na Zemlji postoji 1500 – 2300 vrsta ovih insekata, a većina živi u tropskim područjima: 880 u Africi, 530 u Aziji, najmanje 165 u Okeaniji, 410 na američkom kontinentu i svega 24 u Evropi. Bogomoljke...


Hordati su grupa životinja kojoj pripada i sam čovek, a predstavlja poseban organizacioni razdeo, koji se po nizu anatomskih i morfo-fizioloških odlika razlikuje od svih drugih razdela životinja. Iako su po broju vrsta hordati mala grupa, oni predstavljaju najmlađu i evoluciono najprogresivniju grupu životinja koja je naselila našu planetu. Ovaj razdeo se sreće i pod nazivima Chordata i Chordonia. Hordati...

Ribe (lat. Pisces) su slatkovodni i morski organizmi koji su međusobno filogenetski povezani i čine karakterističnu faunu svih mora, okeana i većine slatkovodnih ekosistema naše planete. Samim tim one imaju zajedničke osobine koje ih karakterišu i jasno odvajaju od ostalih klasa filuma Chordata. Do danas je poznato oko 28 000 vrsta riba, pa prema tome polovina kičmenjaka je iz ove grupe. Ribe...


Kod životinja se već u ranim fazama razvića formiraju različito diferencirane duplje. U početku su obično ispunjene kolioidnom tečnošću. Tokom kasnijih procesa embriogeneze se formiraju definitivne duplje adultnih oblika. One se prema postanku i morfološkim karakteristikama veoma razlikuju. Kod dvoslojnih životinja telesna duplja se formira između endoderma i ektoderma. Kod sunđera je ispunjena mezoglejom koja predstavlja želatinozni matriks u kome se nalaze različiti tipovi ćelija. Životinje...

Predstavnici infracarstva Protostomata su životinje kod kojih tokom ontogeneze od blastoporusa gastrule nastaje definitivan usni otvor, a na suprotnom kraju se diferencira analni otvor, kao ektodermalna pukotina. Brazdanje jajnih ćelija je spiralno i determinisano. Nervni sistem je kod njih na ventralnoj strani tela. Celom nastaje razmicanjem mezoderma, šizocelno. U okviru infracarstva Protostomata se izdvaja veliki broj razdela. Protostomata...


Infracarstvo Deuterostomata obuhvata nekoliko razdela čiji broj zavisi od klasifikacionih šema. Ovde će biti prikazan sistem koji je sačinio Stefan Luketa 2009. godine i koji obuhvata sedam razdela. Najproblematičniji su izumrli razdeli koji se često ne razmatraju u klasifikacionim sistemima. Razlog je slabo proučena građa ovih fosilnih životinja. Deuterostomata...

Ranije su se u grupu Radiata svrstavala samo dva razdela - Cnidaria i Ctenophora koji imaju dosta zajedničkih karakteristika. Međutim, molekularnobiološkim analizama je utvrđeno da i razdeo Myxozoa spada u ovu grupu. S obzirom da su predstavnici ovog novoubačenog razdela usled parazitskog načina života toliko uprostili građu ne možemo govoriti o zajedničkim karakteristikama sa druga dva razdela. Zbog toga ćemo njih zanemariti i ovde opisati primarnu građu životinja iz razdela Radiata. Radiata...

Većina zoologa je sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka u okviru Metazoa izdvajala dva nadrazdela - Parazoa i Eumetazoa. U grupu Parazoa su svrstavana dva razdela - Placozoa i Porifera. Danas se smatra da ova dva razdela nisu blisko srodna, te oni izdvajaju u zasebne grupe. Naime, razdvajanje ove dve grupe u zasebne nadrazdele je sasvim opravdano jer među njima nema puno zajedničkih osobina. Jedina karakteristika koja povezuje ova dva razdela je odsustvo tkiva i organskih sistema, odnosno to su organizmi na kolonijskom nivou morfološke organizacije. Parazoa...

Cycloneuralia je relativno mala grupa životinja koja obuhvata, prema različitim shvatanjima, šest ili sedam razdela. Naime, pojedini autori (Ehlers & al. 1996, Peterson & Eernisse 2001) u okviru grupe Cycloneuralia razlikuju pet grupa: Kinorhyncha, Loricifera, Nematoda, Nematomorpha i Priapulida, dok pojedini autori (Nielsen 2001) ove grupe objedinjuju pod nazivom Introverta. Nielsen (2001) grupi Introverta priključuje i šestu grupu - Gastrotricha, te ovih šest grupa klasifikuje u kladu Cycloneuralia. Analizirajući filogenetske odnose u grupi uočeno je da su tri grupe - Kinorhyncha, Loricifera i Priapulida u najbližem srodstvu, te se razmatraju pod nazivom Cephalorhyncha. Cycloneuralia...